Privacy verklaring

Suzanne de Cock, Voeding & Dieet is een zelfstandige onderneming van diëtist Suzanne de Cock. De praktijk bestaat sinds de oprichting uit ongeveer 2000 klanten. Suzanne de Cock, Voeding & Dieet gevestigd aan Willem II-straat 14, 5038 BG Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Suzanne de Cock, Voeding & Dieet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Suzanne de Cock, Voeding & Dieet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

–             naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, mailadres, BSN

–             diagnose gegevens, behandelaren/medische betrokkenen

–             laboratorium uitslagen indien van toepassing

–             verloop begeleiding

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Suzanne de Cock, Voeding & Dieet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om een goed behandelplan op te kunnen stellen, uit te kunnen voeren, te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar of zorggroep, te kunnen rapporteren naar huisartsen of andere verwijzers, en het dossier wordt tevens aangelegd om indien noodzakelijk (op verzoek van cliënt of in medische noodgevallen) over te kunnen dragen aan een collega. Tevens dient een diëtist de identiteit van personen te controleren alvorens een behandeling te mogen declareren, ook hiervoor is het opvragen van o.a. BSN noodzakelijk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Suzanne de Cock, Voeding & Dieet neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Suzanne de Cock, Voeding & Dieet) tussen zit. Suzanne de Cock, Voeding & Dieet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Evry paramedici (cliënten dossier en declaratie software ) Miscrosoft One Drive 365 (cloud), keepass om wachtwoorden te bewaren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Wet op Geneeskundige Behandeling Overeenkomst stelt dat medische dossiers gedurende 15 jaar bewaard dienen te worden. Dit gebeurt digitaal in het genoemde dossier in het programma Evry en in een cloud opslag. Oudere papieren dossiers worden bewaard in een dossierkast in een afsluitbare ruimte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Suzanne de Cock, Voeding & Dieet deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, enkel indien en wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het samen overeen gekomen behandelplan en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Suzanne de Cock, Voeding & Dieet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Suzanne de Cock, Voeding & Dieet jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij delen de gegevens o.a. met:

  • collega’s (binnen Centrum 14 of desgewenst erbuiten, altijd enkel met toestemming van cliënt of ouders/verzorgers van minderjarige cliënten)
  • huisartsen (intakes en eindrapportages)
  • praktijkondersteuners

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Suzanne de Cock, Voeding & Dieet, www.decockvoedingendieet.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Suzanne de Cock, Voeding & Dieet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar suzanne@decockvoedingendieet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Suzanne de Cock, Voeding & Dieet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Suzanne de Cock, Voeding & Dieet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via suzanne@decockvoedingendieet.nl

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer indien van toepassing, bij verkoop van supplementen of indien je ervoor kiest de facturen van de dieetadvisering zelf te betalen (i.t.t. het declareren bij de zorgverzekeraar)

– afkomst indien van belang

– godsdienst of levensovertuiging

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via suzanne@decockvoedingendieet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Suzanne de Cock, Voeding & Dieet verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Contactgegevens:

suzanne@decockvoedingendieet.nl

www.decockvoedingendieet.nl

Willem II-straat 14, 5038BG Tilburg

+31649359308/+31134691699

 

Privacy verklaring Mei 2018

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *